Shipping and return policy

นโยบายการจัดส่งสินค้า

       PHOL ONLINE มีบริการจัดส่งสินค้า ภายในราชอาณาจักรไทยตามที่อยู่ที่ได้ลงทะเบียนไว้เท่านั้น ด้วยบริการ จัดส่งด่วนภายใน 1-3 วันทำการ (ไม่รวมวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) โดยบริการ EMS ภายในประเทศของบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด

หมายเหตุ: สินค้าบางชนิดอาจมีค่าขนส่งเพิ่มเติม โดยขึ้นอยู่กับขนาดและน้ำหนักของสินค้า โดยจะมีข้อมูลแจ้งไว้ที่หน้าสินค้า

หมายเหตุ :

 • PHOL ONLINE จะเริ่มนับระยะเวลาการจัดส่งสินค้า เมื่อได้รับหลักฐานการยืนยันการชำระเงินจากลูกค้า
 • ลูกค้าจะได้รับการยืนยันการสั่งซื้อจากทางเจ้าหน้าที่ทาง Email หรือ SMS
 • การจัดส่งสินค้าจะดำเนินการตามหมายเลขสั่งซื้อสินค้า สินค้าที่สั่งซื้อในหมายเลขสั่งซื้อสินค้าเดียวกัน อาจได้รับการจัดส่งแยกกัน ขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้านั้นๆ
 • ในกรณีที่ส่งสินค้าทาง EMS ลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานการณ์ส่งสินค้าได้ที่ track.thailandpost.co.th
 • ในกรณีที่ใช้ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าเกินกว่ากำหนดไว้ (อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย) PHOL ONLINE จะแจ้งให้ลูกค้าทราบทางโทรศัพท์
 • ระยะเวลาในการจัดส่งเป็นระยะเวลาโดยประมาณ ขึ้นอยู่กับบริษัทที่ทำการจัดส่ง โดยไม่นับวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ ระยะเวลาการจัดส่งอาจมีการคลาดเคลื่อนได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระหว่างช่วงเทศกาล

**กรุณาตรวจนับสินค้า และเช็คสภาพสินค้า ก่อนรับสินค้าทุกครั้ง**

นโยบายการเปลี่ยนสินค้า

     กรุณาตรวจสอบความถูกต้อง และเงื่อนไขต่างๆ ก่อนการสั่งซื้อสินค้าทุกครั้ง บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยนสินค้าทุกชนิด ยกเว้น กรณีที่สินค้าดังกล่าว เกิดความผิดพลาดจากกระบวนการผลิต และการขนส่งเท่านั้น โดยสามารถเปลี่ยนสินค้าเป็นสินค้าประเภทเดียวกันได้ภายใน 14 วัน นับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้า

หมายเหตุ :

 1. ลูกค้าสามารถเปลี่ยนสินค้า ได้ดังนี้   - เปลี่ยนสินค้าด้วยตนเอง โดยนำหลักฐานการสั่งซื้อ พร้อมกับสินค้า ติดต่อ เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน)  โทร. 02-791-0198( ในเวลาทำการปกติของสำนักงานเท่านั้น ) หรือแจ้งรายละเอียดสินค้าที่ต้องการผ่านทาง email:[email protected]
     - เปลี่ยนผ่าน ไปรษณีย์ไทย โดยลูกค้าติดต่อ เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน)  เพื่อแจ้งรายละเอียดการเปลี่ยนสินค้า การรับเปลี่ยนสินค้าผ่านไปรษณีย์ไทย โดยลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งก่อน จนกว่า เจ้าหน้าที่ จะตรวจสอบสภาพสินค้า และจะติดต่อกลับไปยังลูกค้า ภายใน 7 วันทำการ หลังจากได้รับสินค้า เพื่อยืนยันรายละเอียดการเปลี่ยนสินค้า
 2. การรับคืนสินค้า บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน)ขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนสินค้าทุกชนิด ยกเว้น กรณีที่บริษัท ไม่มีสินค้าดังกล่าวในการเปลี่ยนให้กับลูกค้า โดยบริษัทฯ จะทำการคืนเงินให้แก่ลูกค้าภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้าจากลูกค้า
     2.1 กรณีลูกค้าชำระค่าสินค้าด้วยบัตรเครดิต : คืนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิต
     2.2 กรณีลูกค้าชำระค่าสินค้าโดยการโอนเงินผ่านธนาคาร
        - ลูกค้าคืนสินค้าด้วยตนเอง : คืนเงินสดให้ลูกค้า
        - ลูกค้าคืนสินค้าทางไปรษณีย์ไทย: โอนเงินเข้าบัญชีลูกค้า ภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่ ทำการแจ้งให้ลูกค้าทราบ โดยลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบ ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน(ถ้ามี)

ขอสงวนสิทธิ์ ราคาสินค้า คือราคา ณ วันที่แจ้งยืนยันการสั่งซื้อสินค้า PHOL ONLINE

PHOL ONLINE แนะนำให้ลูกค้าปรึกษาเจ้าหน้าที่ ก่อนทำการเปลี่ยนหรือคืนสินค้าใดๆ โดยติดต่อได้ที่ Admin Pholonline โทร. 02-791-0111  ( ทุกวัน เวลา 10.00 น. – 17.00 น.) หรือแจ้งรายละเอียดสินค้าที่ต้องการผ่านทาง email:[email protected] หรือ Line@PHOL กรุณานำหลักฐานต่อไปนี้มายื่น เพื่อใช้เป็นหลักฐานการเปลี่ยนสินค้า

     - ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ

     - รายการสินค้าที่ต้องการเปลี่ยนหรือคืน

นโยบายการรับประกันเก้าอี้ ERGOZO

รายละเอียดเงื่อนไขการรับประกัน การใช้งานเก้าอี้ ERGOZO เป็นระยะเวลา 36 เดือน (นับจากวันส่งมอบ) ดังต่อไปนี้

การรับประกันความเสียหายเฉพาะส่วน ซึ่งสาเหตุของความเสียหายจะต้องเกิดขึ้นเนื่องจากการใช้งาน สำหรับการนั่งเท่านั้น และเป็นไปตามคุณสมบัติของเก้าอี้ ตามที่กำหนดไว้ใน SPECIFICATION โดยมีรายละเอียดดังต่อปนี

 1. กลไกการพิงเอน                      ระยะเวลารับประกัน  3 ปี
 2. การรับน้ำหนักของเก้าอี้           ระยะเวลารับประกัน  3 ปี
 3. โช๊คแก๊ซ ขาเก้าอี้ และลูกล้อ    ระยะเวลารับประกัน  3 ปี

 

หากบริษัทฯตรวจสอบพบว่าสินค้าเสียหายเนื่องจากคุณสมบัติของสินค้าไม่ไปเป็นไปตามSPECIFICATION บริษัทฯ จะดำเนินการเปลี่ยนสินค้าคืนให้กับท่านภายใน 7 วันทำการ (ยกเว้นกรณีสินค้าขาดสต๊อก รอของภายใน 90 วัน)

 

หมายเหตุ : การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมถึงสินค้าหรือชิ้นส่วนใดๆที่ขัดข้อง,ชำรุดหรือเสียหาย อันเนื่องมาจาก

 • กรณีชำรุดหรือเสียหายอันเนื่องมาจาก อุบัติเหตุ และ สาธารณภัย
 • กรณีที่อะไหล่ชำรุด หรือ เสียหาย จากการใช้งาน เช่น ล้อฝืดจากกากใช้งาน พนักพิงฉีดขาดจากการนั่งผิดประเภท เป็นต้น
 • การรับประกันดังกล่าวจะไม่มีผล หากสินค้าถูกนำไปใช้ภายนอกอาคารบ้านเรือน , ใช้ในสาธารณะหรือใช้ในสภาวะที่อาจจะก่อให้เกิดการผุกร่อน อันเนื่องมาจากแสงแดดและความชื้น เช่น ใช้ในห้องน้ำ รวมถึงไม่ครอบคลุมความเสียหายสืบเนื่อง และความเสียหายต่อบุคคลที่สาม
 • การรับประกันสินค้าไม่ครอบคลุมสินค้าที่จัดเก็บหรือประกอบผิดวิธี , การใช้งานไม่เหมาะสม , การใช้งานผิดประเภท เช่น การเหยียบบนเก้าอี้เพื่อหยิบสิ่งของบนที่สูง , การดัดแปลงแก้ไข หรือ การทำความสะอาดผิดวิธีหรือใช้สารทำความสะอาดผิดประเภท
 • การรับประกันไม่ครอบคลุมความเสียหายหรือการสึกหรอจากการใช้งาน เช่น รอยขีดข่วน รอยถลอก หรือการชำรุดเสียหายจากการถูกกระแทก