Safety stock

warehouse-1920x600

- กำหนดปริมาณสินค้าคงคลังที่เหมาะสมกับกิจการ (กำหนด Safety stock)
- มีการวางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบที่ดี Economic Order Quantity
- บริหารจัดการสินค้าคงคลังไม่ให้มี Dead stock
- มีการตรวจนับสินค้าคงคลังอย่างสม่ำเสมอ
- มีเอกสารการเบิกจ่ายสินค้าคงคลัง
- นำระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้ควบคุมสต๊อก