กิจกรรม WE WANT YOUR FEEDBACK

180566-02__1_

ความคิดเห็นของคุณมีค่า ร่วมพัฒนา PHOLONLINE ไปกับเรา ทุกความคิดเห็นที่ร่วมตอบแบบสอบถามกับเรา ตอบแบบสอบถามรับของรางวัล

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ประเด็นระดับความพึงพอใจ
มากที่สุดมากปานกลางน้อยน้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจด้านการออกแบบและความสวยงามของเว็บไซด์
1.1 ความสวยงาม ความน่าสนใจ และความทันสมัยของหน้าแรกของเว็บไซด์
1.2 รูปแบบคำอธิบายในเว็บไซด์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน
1.3 สีสันในการออกแบบเว็บไซด์มีความเหมาะสม
1.4 เมนูต่างๆ ง่ายต่อการใช้งาน
1.5 สีพื้นหลังกับสีของตัวอักษรมีความเหมาะสมต่อการอ่าน
1.6 ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร
1.7 ภาพกับเนื้อหามีความสอดคล้องกัน และสามารถสื่อความหมายได้
1.8 การค้นหา สินค้าที่ต้องการ สามารถค้นหาได้โดยง่าย
1.9 การใช้งานเว็ปไซด์ ผ่าน มือถือ Tablet ใช้งานง่าย สะดวก
2. ด้านคุณภาพของเนื้อหา
2.1 ความสะดวกในการเชื่อมโยงข้อมูลภายในเว็บไซต์
2.2 ความสะดวกในการเชื่อมโยงข้อมูลไปยังเว็บไซต์อื่น
2.3 ความรวดเร็วในการแสดงข้อมูลและภาพสินค้า
2.4 ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลสินค้าที่ต้องการ
2.5 ความเหมาะสมของข้อมูลสินค้าภายในเว็บไซต์
ประเด็นระดับความพึงพอใจ
มากที่สุดมากปานกลางน้อยน้อยที่สุดยังไม่เคยใช้บริการ
3. ด้านการชำระเงิน
3.1 ช่องทางการชำระเงิน ปัจจุบัน มีความปลอดภัย น่าเชื่อถือ
3.2 ช่องทางการชำระเงิน บัตรเครดิต และการโอนชำระเงิน ผ่านระบบธนาคาร ท่านคิดว่ามีความสะดวกเพียงพอ
3.3 ช่องทางการชำระเงิน ที่ท่านสะดวก และต้องการให้มีในอนาคต
4. ด้านการจัดส่งสินค้า
4.1 การจัดส่งสินค้ามีความรวดเร็ว
4.2 การจัดส่งสินค้า ตรงต่อเวลาและทันความต้องการ
4.3 การจัดส่งสินค้าถูกต้อง ไม่ผิดพลาด
4.4 การติดตาม สถานะสินค้า ง่ายและสะดวก
ประเด็นระดับความพึงพอใจ
มากที่สุดมากปานกลางน้อยน้อยที่สุด
5. ระดับความพึงพอใจโดยภาพรวม
5.1 โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจในการออกแบบเว็บไซต์ในระดับใด
5.2 โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจในคุณภาพของเนื้อหาระดับใด
5.3 ความพึงพอใจ โดยภาพรวมเว็บไซต์ Pholonline.com
5.4 ความพึงพอใจ โดยภาพรวม ด้านการจัดส่งสินค้า ระดับใด
ข้อเสนอแนะ อื่น ๆ ที่ต้องการให้มีการปรับปรุงและพัฒนา
ข้อมูลส่วนตัวเพื่อการจัดส่งของสมนาคุณ